DARÜŞŞAFAKA: DEĞİŞEN YAŞAMLAR

DARÜŞŞAFAKA DEĞİŞEN YAŞAMLAR

Dr. Serpil TUNÇER, Darüşşafaka Cemiyeti, Yonetim Kurulu Üyesi

 

YAŞAYAN MAZİMİZ: Evimiz, dert ortağımız, sırdaşımız… Fatih Çarşamba’daki eski Darüşşafaka Binası

Serpil Tuncer, Yaşayan Mazimiz Darüşşafaka[IşıkBinyılı.Org] Darüşşafaka sade bir mekteb değildir. Darüşşafaka sadece öksüzlerin ve yetimlerin hüsranlı gözyaşlarını dindiren bir koruyucu yuva değildir. Türk şefkatinden doğmuş bir eser olmak haysiyetile çok yüksek ve çok feyyaz bir mahiyet taşıyan yüce bir varlıktır. Oraya giren yavru, daha ilk adımda bahtın kendisinden esirgediği baba kucağının – sanki bir mucize ile avdet edip – ruhuna doğru açıldığını görür. Yine o adımda bir ana kucağının sıcaklığını teneffüs etmeğe başlar. Baba kucağında kir, ana nefesinde mikrop yoktur. Bu sebeble Darüşşafaka’ya girenler daima temiz kalmışlar ve oradan çıkanlar yurdun en temiz evladı arasında yer almışlardır.  (1938) Turhan Tan (1886 –1939)Yazar, milletvekili, öğretmen, gazeteci. 

Ülkemizde ve hatta dünyada kimi benzerlikleri olsa bile bir eşi daha olmayan, eğitim tarihimizin bağışlarla yaşayan ilk sivil toplum kuruluşlarından biridir, Darüşşafaka. 

19. Yüzyılda Fransız Devriminin dünyada estirdiği milliyetçilik ve ulus devlet rüzgarları, Osmanlı devlet adamlarında, ülke sorunlarının çözülebilmesinde, eğitimi Batılı devletlerdeki şekliyle yapılandırmanın etkili bir yol olacağı düşüncesini olgunlaştırıyordu. Halkın genel anlamda eğitime ulaşabilir olması çok büyük bir sorundu. Bu duygu ve düşünceler, Batılı anlamda kurumsallaşma isteği kadar, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan gayrimüslim cemaatin icraatları karşısında hissedilen rekabet duygusunun ve Batı karşısındaki bir tür geri kalmışlık psikolojisinin de uzantısıydı. Daha sonra kurulacak olan Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin kurucu üyelerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa ve diğer vizyoner paşalar, bazı geceler oturup Müslüman halkın eğitim açısından diğer cemaatlere nazaran geri kalmış olmasından üzülerek söz etmekteydiler. Kapalı Çarşı önünde yalınayak başıboş gezen çocuklar bu sorunun en acı görüntüsüydü.

1863 yılında beş vatansever genç (asker, entellektüel, devlet adamı) babası hayatta olmayan, ekonomik yetersizlikleri nedeniyle iyi eğitim olanağı bulamayan çocuklara bu olanağı yaratmak için yola çıktı ve onların bu yolculuğu binlerce çocuğun hayatını eğitimle değiştirdi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Yusuf Ziya Paşa, Ali Naki Efendi ve Sakızlı Esat Paşa ve Namık Kemal Beyin önderliğinde 1864 tarihinde İstanbul’da Cemiyet-i İslamiye adlı bir dernek kuruldu ve Dernek, kısa süre sonra da Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye ismini aldı. 

Sultan Abdülaziz döneminde önceki ve devam eden savaşlar nedeniyle yapılan harcamalar devlet bütçesini zayıflatmıştı. Buna rağmen Sultan Abdülaziz döneminde inşaat yapımına devam edilmiş, Beylerbeyi Sarayı, Pertevniyal, Sadabad Camileri yapılmıştır. Diğer Sultanlar gibi kendi adına cami inşa ettirmemiş olan Sultan Abdülaziz, Fatih Sultan Mehmet Camii-Türbesi ve Yavuz Sultan Selim Camii-Türbesi arasında İstanbul’a hakim bir tepede bizzat kendisi arazi alarak Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’ye hibe etmiştir. Bu arazi üzerinde kurulan Darüşşafaka onun için o kadar önemliydi ki çok dindar bir kimliği olmasına rağmen bu okulun yapımını camii yapımına tercih etmiştir. Fakat bina inşa edilmeden önce, Şimkeşhane’deki “Emetullah Valde Kadın Mektebi” binasının Cemiyete tahsis edilmesi emrini vermiştir. Burada,1874’e kadar gönüllü hocalar kurs niteliğinde eğitim vermişlerdir. Gerek Müslüman çıraklar, gerekse de devlet memurları bu eğitime çok büyük ilgi göstermişlerdir ve kapasite aşılmıştır. Darüşşafaka binasının inşası ise 1868’den 1873’e kadar bitirilmiş ve 10 yaşındaki Müslüman, yetim erkek ve kızlara karşılıksız eğitim kapılarını açmıştır. Tüzük uyarınca, Darüşşafaka’dan mezun olacak kız öğrencilerden gidecek akrabası ya da kimsesi olmayanlar ve yakınlarının yanına dönmek istemeyenler, evlilik isteğinde bulunurlarsa, Cemiyet tarafından araştırılacak, uygun bulunursa Cemiyet nikahlarını kıyacaktır. Çalışmak isteyenler ise, çocuk bakımı için Cemiyetin uygun bulduğu saygın kişilerin evlerinde çalışabileceklerdir. (Özmen, Beşir)

Cemiyet’in 25 Mart 1872 tarihli nizamnamesinde, “Cemiyet’in vatan sevgisi ve millet gayretini esas alacağı, üyelerinin bu yönde çaba gösterecek şahıslardan oluşacağı” belirtilmekteydi. Aynı nizamname, inşa halindeki okula “on yaşından büyük olmayan kız ve erkek çocukların alınmasını, öğrencilerin her türlü masrafının Cemiyet tarafından karşılanmasını, idare ve eğitim kurulu oluşturulmasını, mektebe birer müdür ve müdire tayin edilmesini” öngörüyordu.

Darüşşafaka 1881 yılında ilk mezunlarını vermiştir.”Yabancılara müracaattan kurtulmak” hedefi ile,dönemin en önemli haberleşme araçlarından biri olan telgrafçılık derslerini almış olan Darüşşafakalı mezunlardan 1 numaralı Ahmet Fahri Efendi Osmanlı döneminin Posta Telgraf Genel Müdürleri arasındadır. Yine ilk mezunlardan Fuat Bey Posta Telgraf Nazır vekili olarak görev yapmıştır.1898’de mezun olan Mehmet Sabri Toprak ise Kurtuluş Savaşımızın başarılı Posta Telgraf Genel Müdürüydü.

 Darüşşafaka cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan Saka ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’in de 23 Nisan 1920-16 Nisan 1923 tarihleri arasında TBMM’de görev yapan milletvekilleri oldukları saptanmıştır. Yanısıra cemiyet üyesi olan Mehmet Akif Ersoy’un, Besim Atalay, Hüseyin Ferit Törümküney, Süleyman Necati Güneri adlı Darüşşafaka öğretmenlerinin de milletvekili oldukları, yine Darüşşafaka mezunu Yusuf İzzet Paşa’nın da 1920-23 döneminde milletvekili olduğu belirlenmiştir. Yine 23 Ağustos 1921 tarihinde başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sakarya melhame-i kübrası” (Kan deryası) diye tabir ettiği Sakarya Meydan Muharebesi’ne Darüşşafaka mezunu olan Tümgeneral Yusuf İzzet Met (DŞ 1893), Korgeneral Kemalettin Sami Gökçen (DŞ 1897), PTT Gn Müdürü Mehmet Sabri Toprak (DŞ1898) ve Darüşşafaka bağışçıları Tümgeneral Selahattin Adil, Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman katılmış ve kahramanca savaşmışlardır. (Özmen, Beşir) Görülüyor ki, Darüşşafaka, Osmanlı Sultanı ve Paşalarının, ileri gelen aydın ve entellektüellerin, halkın desteği ile kurulup varlığını Cumhuriyet’in kurulmasından sonra da ülkemizin ileri görüşlü bağışçılarının desteği sürdürmüştür. Çok farklı iki tarih kesitinde aynı ideallerle fırsat eşitliğinin savunucusu olmuş, yoksulun ve zayıf olanın yanında yer almıştır. Bunu daima koruduğu güçlü kurumsal kimliği ile gerçekleştirmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım da 28 Kasım 1921 de Darüşşafaka’ya gelerek bağış yapmıştır. “Yoksulları koruyan ve yetiştiren bu müesseseye benim sevgim ve saygım büyüktür. Biriktirmiş olduğum bir miktar parayı Darüşşafaka’ya hibe ediyorum” şeklinde onur verici bir ifade kullanmıştır. Bu tarihte Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında idam cezası vardır. Bağış ilmühaberinde kullandığı sıfat da çarpıcıdır: “Ankara Hükümeti Büyük Millet Meclisi Reisi ve Anadolu Kuvâ-yı Milliye Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin valideleri Zübeyde.” (Özmen, Beşir)

28 Êkim 1923 gecesi “Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz!” müjdesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ağzından duyan yedi kişien birisi de yine Darüşşafakalı Kemalettin Sami (Gökçen) Paşa’dır. Cumhuriyet’in ilan edildiği Mecliste de Kemalettin Sami Paşa’nın yanısıra Mehmet Sabri Toprak (öğrenci), Abdurrahman Şeref Bey (Cemiyet üyesi), Hamdullah Suphi Tanrıöver (Cemiyet üyesi), Hasan Saka (Cemiyet Üyesi), Münir Çağıl (Cemiyet Üyesi), Dr Refik Saydam (Bağışçı).  

Daha 1870’li yıllarda ileri gelen devlet adamları, paşalar ve entellektüellerin Darüşşafaka’nın mimarisini hem erkek hem de kız öğrenciler için iki ayrı girişli tasarlamış olmaları ne gurur verici… Kız öğrencilere de Darüşşafaka’da eğitim verilmesi zamanının sosyal yaşam anlayışını aşan çok büyük bir proje idi. Çünkü müslüman kadının eğitim alması gereksiz hatta günah sayılırdı. Ne var ki, kız çocuklarına Darüşşafaka’da eğitim verilmesi projesi ancak yüz yıl sonra, 1971 de, kendisi de Darüşşafakalı olan Fettah Aytaç ve müdür hocamız Nazıma Antel tarafından başarıyla yaşama geçirilebilmişti. Toplumsal cinsiyet konusunda yeni bir projenin yaşama geçirilebilmesi en zor olandı; fakat başarmışlardı. Bu başarıya ebeveyn kaybı olan çocuklarını yarım yüzyıl önce karma eğitim veren yatılı bir okula “En iyi eğitimi alacaklarına” duydukları inanç ve güvenle teslim eden değerli anne ve babaları da özne olarak eklemek doğru olacaktır. 

Okuldaki erkek öğrenciler kızların geldiğini duyunca koşa koşa onları görmeye gittiler; neye benzediklerini merak ediyorlardı. Tabii, gördükleri 11 yaşlarındaki kendi çocukluklarıydı. Artık erkek erkeğe yapılan şakalar bitti. Hoyratlık, şehvetle edilen sevimli küfürler, maç tezahüratları, hepsi bitti, değişti. Kızlardan çekindikleri için değil, öylesine, kendi kendine… Kendi ifadeleriyle, “Farkında olmadan adam oluyorlardı.” 

Darüşşafaka 1994’te Fatih Çarşamba’daki tarihi binasından ve kampüsünden ayrılmak zorunda kaldı ve Maslak’taki yeni, modern kampüse taşındı. Tarihi Bina başka bir isimle iyi bir tadilat geçirmiş durumda; yine de Darüşşafakalılar Tarihi Binalarını kendi yaşadıkları haliyle, o bambaşka ruhuyla anımsarlar. Hiç bitmeyen bir gönül sızısıdır, o; “Darüşşafaka” denildiğinde orada yaşamış olan mezunlar bir yürek buruntusu, bir iç çekişi ile uzun, benzersiz bir öykünün kıyılarında bulurlar, kendilerini. Çünkü küserek değil, severek ayrılmak bir başka zordur.

Maslak’taki Kampüs (1994-  ) 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Maslak Kampüsü - GenelDarüşşafaka eğitim alma hakkının en iyi biçimde tanındığı, fırsat eşitliği temelinde bir eğitim yuvasıdır. Darüşşafaka’nın sağladığı fırsat eşitliği, hem sosyal–ekonomik anlamda, toplumsal cinsiyet anlamında bir duruştur.  Darüşşafaka, öğrencilerin ikinci üniversitesidir. Öğrenciler orada eğitimin gücünü görürler; eğitimin, insan yaşamında ne denli etkili olduğunu, hayatları nasıl değiştirdiğini anlarlar. On yaşında Darüşşafakalı olan çocuklarımız, yaşadıkları bu mekanda sekiz yıl boyunca güçlü bir aidiyet duygusuyla kendileri hakkında farkındalık geliştirirler; bu, aynı zamanda onların ileri derecede teşviklerle geliştirilen ve yaşamları boyunca seçimlerini etkileyecek olan “kimlik”leridir. Kardeşliği, dayanışmanın önemini yaşayarak öğrenirler. Böylesine ilgi ve teşvikle yetişen Darüşşafakalı gençler, sekiz yıllık sürecin sonunda eğitim yuvalarının koruyuculuğundan ve şefkatli ellerinden artık ayrılarak kendi kanatlarıyla uçmaya hazırlanırlar. Heybeleri zengindir; sermayeleri bilgi, çalışma ve üretme hevesidir. Onların hedefi yalnız ülkemizde değil, dünyada çözüm üretici projelere imza atabilmek, bilimde, sanatta, sporda etkili performanslar sergileyebilmektir. Amaçları çalıştıkları kurumlarca yalnızca kabul görmeleri değil, çalışmalarıyla katkılarıyla kurumu etkileyerek kolaylıkla vazgeçilebilir olmamalarıdır.

Darüşşafaka’da 1955’ten bu yana İngilizce ağırlıklı eğitim veriliyor. Çok iyi düzeyde İngilizce eğitim veren Darüşşafaka’da matematik ve fen bilimleri dersleri de uluslararası bilim dili olarak kabul gören İngilizce ile işleniyor. Verilen İngilizce öğretim, uluslararası geçerliliği olan sınavlarla izleniyor ve güncelleniyor. Sınıflar en fazla 20 öğrenciden oluşuyor. Dijital dönüşüm temelinde her öğrenci ve öğretmene tablet veriliyor. Ayrıca öğretmenler dizüstü bilgisayarla destekleniyor. Sınıflar ise bu donanıma hizmet edecek şekilde güçlü bir altyapıya sahip… Bugün Darüşşafaka Eğitim Kurumları, güçlü öğretmen kadrosuyla öğrencilerini, 21. yüzyıl becerileriyle donatırken, onları ulusal ve uluslararası sınavlara, rekabetçi ortama hazırlıyor ve değerleriyle bütün, iyi insan olarak yetişmelerini temel alıyor. Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak; analiz ve sentez becerilerini geliştirmek için fizik, kimya, bilgisayar gibi dersler laboratuvar ortamında yapılıyor ve bu beceriler sanal laboratuvar programıyla destekleniyor.  Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni açan, ilk robot takımını kuran ve ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen Darüşşafaka’da STEM eğitimi (Science, Technology, Engineering and Math), kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm, sistem düşüncesi yaklaşımı ile sayısal modellemeler derslere entegre edilerek uygulanıyor. Öğrencilerinin bugünden 20 yıl, 50 yıl sonrasının koşullarına göre yetişmelerini hedefleyen Darüşşafaka, Türkiye’nin dijital dönüşüme en fazla yatırım yapan okulları arasında yer alıyor.

Akademik gelişim kadar sosyal ve kültürel gelişime de önem veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, “Yetenekten Kariyere’’ projesini hayata geçirerek tüm öğrencilerine yetenek testleri uyguladı ve “Darüşşafaka’nın Yetenek Haritası”nı çıkardı. Ardından da öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için yetenek atölyeleri kurdu. Bugün Darüşşafaka’da 70’e yakın yetenek atölyesi faaliyet gösteriyor. Öğrenciler, Darüşşafaka’nın kapısından içeri girdikleri andan itibaren ilgi ve yeteneklerine göre en az bir müzik enstrümanını çalmayı öğreniyor ve bir spor dalının eğitimini almaya başlıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti, 8 yıl süreyle tam burslu, yatılı, uluslararası standartlarda nitelikli bir eğitim vererek yetiştirdiği gençleri, üniversite hayatları boyunca da desteklemeyi sürdürüyor. Hayırseverlerin destekleriyle Darüşşafaka mezunlarına sağlanan üniversite burslarıyla, “eğitimde fırsat eşitliği” Darüşşafakalılar için üniversitede de devam ediyor. Böylelikle Darüşşafaka Cemiyeti en az 12 yıl boyunca bir çocuğun eğitim yolculuğunda yanında oluyor. 

 

Darüşşafaka’nın Öğrencilerine Sunduğu Olanaklardan Bazıları:

#Darüşşafaka, #BirOkuldanÇokDahaFazla #DarussafakaParlakBirGelecek

20-24 öğrenci kapasiteli, her türlü teknik donanıma sahip derslikler

İngilizce eğitim

Teknoloji ile tam desteklenen program, tabletli eğitim

Tam donanımlı kütüphane

 

Darüşşafaka 1963 Eğitimde Fırsat Eşitliği BasketbolAçık-kapalı basketbol ve voleybol sahaları, futbol sahası, atletizm pisti, aletli jimnastik ve kondisyon salonu, çok amaçlı spor salonları

Kampüsün her noktasında kablosuz internet erişimi

500 kişilik kongre, konser ve gösteri salonu

200 kişiye hizmet sunulabilen yemekhane

 

Darüşşafaka Laboratuarı 1930’lar

Çalışma merkezleri, bilgisayar odaları, dinlenme ve televizyon salonları, çamaşırhane, terzi gibi alanları bünyesinde barındıran 1.000 öğrenci kapasiteli öğrenci evleri

Uzman doktor ve hemşirenin görev yaptığı, 24 saat hizmet veren revir

Farklı alanlarda ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yetenek atölyeleri

P&G Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planetaryumu ve Gözlemevi

Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi

Tam donanımlı iMac ve bir Windows tabanlı bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji ve genetik laboratuvarı

3D yazıcı laboratuvarı

Darüşşafaka VR Laboratuarı 2023
Türkiye’nin ortaöğretim düzeyinde ilk VR (Sanal Gerçeklik) – AR (Artırılmış Gerçeklik)  – Green Screen (Yeşil Ekran) alanı ile oluşturulan Karma Laboratuvar alanı; öğrencilerimizin fizik, kimya, biyoloji konularında yetkinliklerini ve fen bilimlerine olan ilgilerini artırırken; veri toplamak, analiz yapmak ve raporlamak gibi bilimsel becerilerini de geliştirmektedir.

 

Tarihe Geçen Bazı Darüşşafakalılar

Matematikçi Salih Zeki (DŞ’1882); yazar, gazeteci, tarihçi, yazar ve siyasetçi Ahmet Rasim (DŞ’1883); edebiyatçı İsmail Safa (DŞ’1886); bestekâr Kazım Uz (DŞ’1890); şair, yazar, eğitimci Ali Kami Akyüz (DŞ’1891); Türkiye’de çağdaş belediyecilik çalışmalarını başlatan, Osmanlı-Türk şehircilik ve belediyecilik tarihinin güncel işleyişini ülkemizde ilk defa bilimsel olarak inceleyip nitelikli eserlere dönüştüren Osman Nuri Ergin (DŞ’1901); ressam Mahmut Cuda (DŞ’1918); ressam Muhittin Sebati (DŞ’1920); şair, eğitimci, edebiyat araştırmacısı ve siyasetçi Vasfi Mahir Kocatürk (DŞ’1927); yazar Aziz Nesin (1926-28 arasında iki yıl Darüşşafaka’da okumuştur); ultrasonografinin öncüsü Prof. Dr. Adnan Sokullu (DŞ’1929); sinema ve tiyatro oyuncusu İhsan Devrim (DŞ’1937); edebiyat eleştirmeni Berna Moran (DŞ’1939); bürokrat ve Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz (DŞ’1945); karikatürist Tekin Aral (DŞ’1957); tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Tolga Aşkıner (DŞ’1959) ve niceleri…

26 Mayıs 2024’te 41(kırkbir) ilimizde gerçekleşecek olan Darüşşafaka giriş sınavına anne ve/veya baba kaybı olan, iyi eğitim almak için maddi olanakları yetersiz, ilkokul 4. Sınıfta olan öğrenciler 20 Mayıs 2024’e kadar başvurabilirler. https://basvuru.darussafaka.org link ile “Darüşşafaka: Ön Aday Başvuru Formuna” ulaşabilir, doldurup online gönderebilirsiniz. Belirtilen belgelerinizi tamamlayıp okul adresine (Darüşşafaka Ortaokulu Darüşşafaka Caddesi No.5/9 Maslak/ Sarıyer-İstanbul) postalayabilir ya da elden ulaştırabilirsiniz.

Tüm illerimizden 120 öğrenci kabul edecek olan Darüşşafaka’da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Şubat depreminden etkilenmiş olan 11 ilimize ek kontenjan oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl depremden etkilenen 100 öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl da yine depremden etkilenen 100 öğrenciyi kabul edecek.

Deprem gerçekleştiğinde bu illerde ikamet eden ve eğitim-öğretim gören öğrenciler için Darüşşafaka giriş sınavı bir başarı sınavı değil, sıralama sınavıdır. Deprem olduğunda deprem bölgesinde eğitim alan öğrenciler, daha sonra başka illerde ikamet etmeye başlasalar bile sınav sınav giriş şartlarında belirtilen belgeleri beyan ettikleri takdirde deprem bölgesi kontenjanına dahil edilecekler ve halen ikamet ettikleri illerde sınava girebileceklerdir.  

* * *

Darüşşafaka Marşı    Tahir Sevenay

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış TöreniDarüşşafakalıyız biz

Yurda nur saçar bilgimiz

İlmin yolunda rehber olacak

Bu yuva evladıyız

Var ol sen her an

Şefkat yuvamız

Bu yurt uğrunda çarpan yürekle

Hep sana bağlıyız biz

Bu yurdun her köşesine

Dağılırız hep sevinçle

Kalplerde iman, gözlerde ateş

Hep sana bağlıyız biz

Senin uğruna

Canımız feda

Yüreğimizden kopan seslerle ant içmişiz sana biz

Darüşşafaka 1963 Eğitimde Fırsat Eşitliği

Darüşşafakalı ilk tam burslu-yatılı kız öğrencilerinin 40. mezuniyet yıldönümü fotoğrafı
Darüşşafakalı ilk tam burslu-yatılı kız öğrencilerinin 40. mezuniyet yıldönümü fotoğrafı


Fotoğraflar,
Dr. Serpil Tuncer tarafından bu yazı için Isıkbinyılı.Org ile paylaşılmıştır. 

PARLAK BİR GELECEK: DARÜŞŞAFAKA
Darüşşafaka ve 41 İlimizde,  26 Mayıs tarihinde yapılacak “Tam Burslu Sınav” Üzerine bir Söyleşi…

Dr. SERPİL TUNÇER  İle
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi 

Tarih: 18 Nisan  2024 | Saat: 21:00 TR

Bu programa aşağıdaki bağlantıdan KAYIT ile DAVETİYENİZ.
Program gün/saatinde lütfen 10 dk. öncesinden GİRİŞ yapınız.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkfuiqqTMuH9Gqosw0S9LU3n_eazM5V40D

 

Dr. Serpil Tuncer, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu ÜyesiDr. Serpil Tunçer

Serpil Tunçer Darüşşafaka Lisesine kız çocuklarının da alınmaya başlandığı 1971’de sınavla Darüşşafakalı olan ilk kızlardan birisidir. Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Lisans eğitimini tamamlayarak 1999-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı’nda “Feminine Gothic in Joyce Carol Oates’ Short Fiction” başlıklı tez çalışması ile Yüksek Lisans derecesini aldı. “Postmodern Etik: Don DeLillo’nun Yapıtlarında Bireyin Ahlaksal Sorunu” başlıklı doktora tezini 2008’de bitirdi. Richard Sennett’in Kamusal İnsanın Çöküşü, Brian O’Doherty’nin Matmazel Paradies ve Rana Kabbani’nin Avrupa’nın Doğu İmajı başlıklı yapıtlarını İngilizceden Türkçeye aktarmıştır. İlgi alanları Dilbilim, Toplumdilbilimi, Ekoloji ve Dil, Kültürel Ekolojidir. 1999-2010 yılları arasında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde Amerikan Gotik yazını, Postmodern Amerikan Romanı, Çeviri dersleri vermiştir. 2010’dan 2021’e kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümünde Toplumdilbilimi Uygulamaları, Ekodilbilim, Psikodilbilim, Kısa Öykü Çevirileri, Dilbilim Metinleri Çevirileri ve İngilizce Dilbilim Temel Kuramları vermiştir. Halen bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiri sunarak ve bilimsel makale yayınlarıyla sürdürmekte, yanısıra Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olarak aktif çalışmaktadır. Yaşayan Mazimiz Darüşşafaka başlıklı kitabı kaleme almıştır.

 

Davetiye: PARLAK BİR GELECEK: DARÜŞŞAFAKA

 

www.isikbinyili.org

You may also like...