yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   
Bağlantılar:
TÜZÜK - ONAYLI - MÜHÜRLÜ
http://www.isikbinyili.org/docView.php?d=lightmillennium&id=5

Ek Dökümanlar:
ÜYELIK FORMU
IşıkBinyılı.Org/DERNEK AMAÇLAR

“IŞIK BİNYILI MULTİMEDYA KÜLTÜR, SOSYAL DESTEK VE GELİŞTİRME DERNEĞİ“dir.

ISIKBINYILI.ORG

DERNEK - TÜZÜK
Madde 1- Derneğin Adı: “IŞIK BİNYILI MULTİMEDYA KÜLTÜR, SOSYAL DESTEK VE GELİŞTİRME DERNEĞİ“dir. Kısa adı “IşıkBinyılı.Org” olarak kullanılacaktır.
Madde 2- Derneğin merkezi İstanbul’da dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 3- “IşıkBinyılı.Org”
Derneği, aşağıdaki ana alanlarda çalışmalarını yürütür: Dernek, yasaların izin verdiği ve tanımladığı çerçevede faaliyet ve programlarını gerçekleştirir.

Kamu yararına yayıncılık: Kültür, sanat, şiir-edebiyat (sanat ve edebiyatın tüm kolları olmak üzere), insan, toplum, ulusal, düsünce özgürlügü, kültürel çeşitlilik, uluslararasi ve küresel konular başta küresel barış olmak üzere ve Osmanlı/Türk mutfağı da dahil olmak üzere kişisel ve/veya toplumsal birikim, araştırma, inceleme ve deneysel çalışmaları da içeren düşünsel ürünlerin üretimini teşvik ve yayınını basılı-elektronik-dijital, on-line yayıncılık, belgesel, TV programı, kitap, dergi benzeri üretmek, üretiminde ve sunumunda işbirliği yapmak. Ortaya çıkan düşünsel-sanat-kültür-edebiyat ürünlerini mülti-platformlarda yayınlamak, yerel ve uluslararası fiziksel platformlarda sunmak ve kültür, edebiyat, uluslararası festival-değişim-dönüşüm çerçevesinde sanat-kültür proje ve programları yapmak;

Özellikle, eğitim çağında olan ve/veya eğitim çağını erken yaşta terketmiş olan asgari ücret ve/veya altı ve “yoksul” kategorisinde olan aile yada yetim/kimsesiz çocuklara yönelik sosyal destek projeleri geliştirmek, uygulamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak veya destek vermek.

İlkokuldan üniversiteye, eğitim, yayın, kültürel ve sosyal genel çerçevede, kamu ve/veya özel eğitim kurumları ile işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası proje ve programlar gerçekleştirmek;

Toplumun ortak yarar, seviye ve gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve yaşam standartını iyileştirici nitelik ve amaçlı yenilikçi ve keşifleri teşvik ve uygulamaya yönelik sosyal ve/veya geleceğe yonelik projelerin araştırma, yazım, yayın, sunum ve/veya ulusal-uluslararası eğitim, kamu ve özel kuruluşlarla işbirlikleri ile uygulanmasını sağlamak;
Eğitim, sosyal ve geliştirme projeleri hazırlamak ve uygulamak. “Küresel Ev ve Okul” Projesinin de gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası boyutta işbirliği içinde çalışmak;

Kamu yararına yerel, ülke çapında ve/veya Internet ortamında “Halk Televizyonu” (public access) televizyonculuğunu Türkiye’ye kazandırmak için gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve kamuoyu oluşturulması üzerinde çalışmak;

Yukarıdaki ve bu tüzük içinde tanımlanmış olan amaçlarla da sınırlı olmamak üzere, adıgeçen alanlarda faaliyet göstermek ve hizmet vermek amaçı ile kurulmuştur.

MADDE 4: AMAÇLAR Genel Tanım:

a) Tüm insanlar ve ülkeler arasında global bir ilişki kurmayı teşvik amacıyla düşünce ve deneyimlerin özgürce aktarıldığı uluslararası, global bir platform yaratmak;

b) Başta komşu ülkeler olmak üzere; dünyadaki tüm uluslar arasında kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında uyumlu değişim ve işbirliği oluşturmaya katkıda bulunmak;

c) Zengin Türk kültür ve sanatına paralel ve sosyal ve gelişim projelerini; AB ve ABD ve uluslararası düzeyde ve özellikle de ABD de kamu nezdinde, Türkiye’yı “insan-yaşam-kültür-sanat ve sosyal gelişme ile eğitim” genel kapsamında etkin ve sürekliliği olan proje ve programlarla, çeşitli eğitim kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde sunmak ve kültürel değerlerle gündeme getirmek, gündemde tutmak ve olumlu bir kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmak.

d) Öncelikle gelecekle ilgili düşünceler olmak üzere, insan, bilim, doga-çevre, düşünce, yazın ve sanatla ilgili her türlü bilginin araştırılmasına, derlenmesine ve yayınlanmasına öncülük etmek;

e) Her türlü bilginin iletişimini, değiş-tokuşunu ve yayınını kolaylaştırmak amacıyla bir düşünce alışverişi platformu oluşturmak;

f) İyi devlet ve iyi vatandaş ilkelerinin teori ve pratiğinin tartışılmasına ve multi platformlarda yayınlanmasına ortam yaratmak;

g) Bireyler ve yurt içi ve yurt dışında farkli ekonomik grup ve etnik gruplar arasındaki dostluk, karşılıklı anlayış ve beraberlik bağlarını geliştirmek ve güçlendirmek;

ğ) Partizan politika ve sekter dini tartışmalar dışında genel ilgi alanı içinde olan tüm konulara özgür bir tartışma ortamı sağlamak;

h) Bu Kuruluşun amaçlarının genişletilmesi için gereken her türlü hukuksal yararlı ve uygun adımları atmak;

ı) Avrupa genel kapsamında ve Avrupa Birliği ülkeleri ile dünyanın diğer ülkelerinden de (Ortadoğu, Afrika, Güney Asya, Orta Asya, Uzak Doğu, Rusya, Latin Amerika, Kanada benzeri dünya genel kapsamında) gelecek ilgi ve talebe bağlı olarak veya Derneğin araştırmaları sonucu; diğer ülkelerden de “kardeş” kuruluş anlayışında, karşılıklı destek, değişim-dönüşüm ve işbirlikleri çerçevesinde projeler geliştirmeyi ve uygulamayı da projeler bazında, birbirinin diğer program ve faaliyetlerinde bağlayıcı olmaksızın çalışmayı ilke olarak benimser; ve

l) Yukardaki amaçlar Kuruluşun alanı ve yetkileri olarak ele alınmalı ve özel amaçlar bu Kuruluşun yetkilerini hiçbir şekilde sınırlamamalıdır.


MADDE 5: Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Kamu yararına, özellikle belli bir politik ideoloji veya din amaçlı olmayan yayın (Internet/on-line, CD/DVD yada ileride geliştirilecek yeni teknoloji-araç gereçlerde dahil olmak üzere, basılı, kitap, dergi, belgesel, film, TV program üretimi, sunumu, yayınının temini benzeri) faaliyetlerin yapılması, uygulanması ve etkinleştirilmesi, ayrıca geliştirilmesi için araştırmalar yapmak;

2- Türkiye ve dünya çapında, Türkçe dilinde kültürel ve yaşama dair bilgi ve birikimlerin bir arada yanyana projeler ve farklı platformlar – etkinlikler bazında özellikle de farklı görüşlerin bir arada etkin ve saygın olarak yurt-içi ve yurt-dışı sunulmasını sağlamak (Internet, çeşitli basılı, elektronik ve dijital ve ayrıca fiziki ortamlarda konferanslar, sempozyumlar, festivaller, özel gösteriler – programlar benzeri);

3- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve ilkokuldan üniversiteye, devlet ve özel okullarla işbirliği çerçevesinde projeler geliştirmek, uygulamak, sunmak ve/veya İnternet, basılı, elektronik ve dijital ortamda yayınlamak;

4- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve Kuruluş’un amaçları doğrultusunda Web üzerinden sosyal network kurmak;

5- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü bilgisayar, teknik uretim-iletisim araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;

6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;

7- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek;

8- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;

9- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;

10- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak; federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;

12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, kardes ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

13- New York merkezli, “Light Millennium” Sivil Toplum Kuruluşu ile (Birleşmiş Milletler’e üye ve ‘NGO’ kategorisinde) kardeş kuruluş olarak ortak yayınlar-projeler üretmek ve işbirliği içinde Türkiye, ABD ve dünya çapında sunmak;

14- İlköğrenim ve lise dahil olmak üzere okula giden ve/veya okulu terk etmiş olan kız ve erkek çocuklarına eşit düzeyde olmak üzere özellikle de asgari ücret, altı yada milli gelir hasılanın en alt grubunda bulunan ailelerin çocuklarına sosyal sorumluluk projeleriyle destek götürmek;

15- Orta veya lisede okulu terk etmiş çocukların “çalış-oku” projeleri kapsamında ara meslek alanlarında mesleki teknik/bilgisayar programlarını içeren sertifika programlarına paralel, bir meslek edinmeleri amaçlanırken, aynı zamanda terkedilen okul kategorisinden diplomalarını almaları amacıyla, “dışarıdan sınavlara” girmelerini teşvik etmek (Madde 3 ve ilişkili alt maddeler);

16- Asgari ücret – en düşük sosyo-ekonomik katmanlardaki ailelerin okula giden çocuklarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın tanımladığı önkoşullardaki giysi, ayakkabı, çanta, araç-gereç temini ve/veya özel projeler bazında elektronik-teknolojik araç-gereç teminini içeren projeleri, ülke çapı ve uluslararası işbirliği çerçevesinde geliştirir ve uygular (Madde 3 ve ilişkili alt maddeler);

17- Ülke çapında ve/veya Kıbrıs’ta, “Işık Binyılı - Küresel Ev ve Okul” projerinin önkoşullarını yerine getirmek için uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, uluslararası belli basıl nitelikteki kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak ve 5-10-25 yıllık planlar çerçevesinde, 3-25 yaş grubunu içine alan bir yeryüzü projesinin ilk pilot projenin uygulamaya geçilmesinin ön koşullarını oluşturmak, sağlamak ve gerçekleştirmek (Madde 3b ve 5b4);

18- Web ve/veya elektronik-dijital ortamlarda, kamu yararına televizyon programları üretilip yayınlanması ilkelerini geliştirir ve bu çerçevede bir televizyonculuk anlayışının kurulması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması için girişimlerde bulunur ve bu doğrultuda çalışır (Madde 3c ve 5c);

19- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
20- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

21- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

22- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

23- Dernek, faaliyetleri sonucu işletme – üretim – tanıtım - yayın maliyetleri çıktıktan sonra, yıllık gelirinin en az %50sını “kamu yararına” harcar.

Madde 6: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

b) Dernek başkanlığına yazılı veya Internet üzerinden elektronik olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir

c) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

d) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

e) Derneğin program, yayın ve aktivitelerine içerik – emek – yetenek olarak katkıda bulunan ve dernek üyesi olmayanlardan ise istedikleri takdirde, derneğe mali katkıda bulunur.

f) Derneğin multi-platform (elektronik ve/veya fiziki) veya çeşitli programlarına içerik-profesyonel-görsel olarak katkıda bulunanlar, “doğal üye” olarak kabul edilir. Üyelik aidatı ödemesi veya genel kurula katılma önkoşulu yoktur. Ancak, oluşturulacak çeşitli kurullarda, “gönüllü” olarak yer alır ve çalışmalara “istek nezdinde” katkıda bulunur.

g) Türk dili–tecrübe ve birikimde küresel bir platform olarak, “gönüllü on-line” açık üyelik mekanizmasını da kabul eder. “Doğal Üye” ile “On-Line” üye bazı durumlarda örtüşebilir.

ğ) Genel kurul toplantılarına, coğrafi uzaklıklar, ulaşım ve/veya ekonomik koşullar nedeniyle katılamayacak olan potansiyel ilgili üyelere, “gönüllü on-line” veya “doğal üyelik”, tercihleri halinde alternatif olarak önerilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 7-
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 8-
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 9-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır olan listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 11-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri açık ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Acik oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 13-
Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 14-
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu;
derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 15-
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık ödenti alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin Sosyal Sorumluluk projelerinden, “kamu yararına çerçevesinde” ve tüm maliyet masrafları bütçesi üzerinden %10’u geçmemek üzere edilen gelirler,
5- Derneğin ürettiği belgesel-müzik-film-dergi-kitap benzeri ürünlerden “kamu yararı” ilkesinde ve belli bir sayıda (sponsorluk anlaşmalarında tanımlanacak çerçevede) ücretsiz dağıtıldıktan sonra satışından elde edilen gelirler,
6-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
7-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
8-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 16-Defter tutma esasları;


Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelir mevzuattaki limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.


a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 18-
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi


Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 20-
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 21-
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 22-
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 23-
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başındada “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 24-
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Dernek Kurucu üyelerinin ad ve soyadları aşağıdadır.
Adı ve Soyadı : Görev Ünvanı


1- Doğan HIZLAN* Kurucu Üye (imzasız)

2- Av. Hasan KILIÇ Kurucu Üye

3- Yeşim MANAV Kurucu Üye

4- Prof. Hamit SERBEST Kurucu Üye

5- Av. Ufuk ÖZKAP Kurucu Üye

6- Mehmet Ali UÇAR Kurucu Üye

7- Bircan ÜNVER CULKIN Kurucu Başkan

8- Olcay ÜNVER Kurucu Üye

9- Hilmi YAVUZ Kurucu Üye

Geçici Madde 2-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı - Görev Ünvanı(soyadina gore alfabetik sıralama):

1- Doğan HIZLAN Onursal Başkan

2- Av. Hasan KILIÇ Üye

3- Yeşim MANAV Genel Sekreter

4- Av. Ufuk ÖZKAP Üye

5- Bircan Ünver CULKIN Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

6- Olcay ÜNVER Üye

Bu tüzük 24 (Yirmidört) ana madde ile ilişkili alt maddeler ve 2 (İki) geçici maddeden ibarettir.

*Bu Tüzük, 20 Ocak 2010 tarihi itibariyle, kurucu üye olarak D.HIZLAN’ın imzası eksik olarak İstanbul Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Şubat 2010, İstanbul - IşikBinyılı.Org

© Eylül 2010, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works